ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ปรับปรุงมาจากหนังสือ ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคติชนวทยาและภูมิปัญญาไทย และรายวิชาภาษากับภูมิปัญญาไทย
ภูมิหลัง บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาในการสร้างคำ
และลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญและรายละเอียด สนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้  และการนำเสนอข้อมูลโดยวิธีการพูดและการเขียน