รายการ สาระดี กับ Cool แน๊ต : VDO ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
โดย อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ครูแน๊ต)

ออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ