การเข้าใช้งาน Webex สำหรับการประชุมและการจัดการเรียนการสอน

เรียนรู้การใช้โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Excel) ได้ทุกที่ทุกเวลา

รายการ DRU BARTENDER : VDO ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับงานบริการเครื่องดื่ม
โดยอาจารย์ตาล (อาจารย์กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์)
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายการ Library Today
นำเสนอสาระ ความรู้ ความบันเทิง เกี่ยวกับห้องสมุด
โดย บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ สาระดี กับ Cool แน๊ต
VDO ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
โดย อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ครูแน๊ต)