กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้าง เสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน พลังงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
Scientific process; practical applications of scientific knowledge and technology to enhance health through the enlargement of life quality ; impacts of scientific and technology progression in term of the energy of today’s world on environment, society, politics and culture.