ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม สิทธิหน้าที่ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและ ในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย ครอบครัวและมรดก รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน