โครงสร้างประโยคความเดียวและโครงสร้างประโยคความรวมทั่วไป ฝึกการออกเสียงระดับวลีและระดับประโยค ฝึกการใช้ภาษาในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตจากสื่อหลากหลายเพิ่มขึ้น ฝึกการสร้างคำและฝึกเขียนระดับอนุเฉทสั้น