ความหมายและความสำคัญของการวิจัย หลักการระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยพื้นฐาน
การนำหลักการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบตามสาขาและหัวข้อที่สนใจเฉพาะบุคคล