ความสำคัญ องค์ประกอบของการเขียนคำโฆษณา การใช้ภาษาและการเขียนคำโฆษณา หลักเกณฑ์และเทคนิคของการเขียน ฝึกหัดเขียนภาษาที่ใช้ประกอบในการออกแบบสื่อประเภทต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร