ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และการออกแบบ การกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดและการแสดงออกทางศิลปะอย่างเป็นระบบ การตีความ การแปลความและการเชื่อมโยงในการประยุกต์ใช้ศิลปะขั้นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม