ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่อง เพื่อปฎิบัติงานสร้างสรรค ์ออกแบบทัศนศิลป์ที่สมบูรณ ์ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรตรวจสอบและตัดสินโครงการพิเศษ ส่วนการปฎิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และ ต้องจัดนิทรรศการผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน