ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยให้สัมพันธ์กับแขนงวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชาและคณะวิชา โดยที่นักศึกษาต้องรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้รับในแต่ละวัน พร้อมทั้งจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ