ศึกษาความหมาย หลักการด้านกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อวางแผน กำหนดทิศทางและกระบวนการเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจนำแผนกลยุทธ์มาสู่แนวทางการปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหาร วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร