หลักการ แนวคิด บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของโลจิสติกส์ ระบบห่วงโซ่อุปทานที่สร้างประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ โดยครอบคลุมทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลัง การขนถ่ายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย การบริการลูกค้าและระบบสารสนเทศโลจิสติกส์