กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ และกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าซื้อ กู้ยืม การค้ำประกัน การจำนอง จำนำ เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตั๋วเงิน เป็นต้น โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ