ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ อินทิกรัล ๆ อินทิกรัลจำกัดเขตและไม่จำกัดเขต บทประยุกต์ของอนุพันธ์และอินทิกรัล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข