ลักษณะประเภท และการดำเนินการธุรกิจทางศิลปะ ตลอดจนพระราชบัญญัติและกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง การจ้างแรงงาน การจ้างทำของ การขออนุญาตติดตั้ง และการรื้อสิ่งโฆษณา ศึกษารูปแบบรายการสัญญาและการทำสัญญา ตลอดจนระเบียบการเงินและภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางศิลปะ