เซต ระบบจำนวนจริงและโครงสร้างระบบจำนวน สมการเชิงเส้นและกราฟ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ลำดับและอนุกรม เมทริกซ์และดิเทอร์มิแนนต์ การประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และธุรกิจ