การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางการออกแบบ การใช้คำสั่งต่างๆในคอมพิวเตอร์ การทำงานทั่วไปของคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบต่อไป