ความสำคัญ ความหมาย ประเภทและการพัฒนาของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ การกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดและการแสดงออกทางศิลปะอย่างเป็นระบบ การตีความ การแปลความและเชื่อมโยงในการประยุกต์ใช้ศิลปะขั้นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม