การใช้ศัพท์เทคนิคทางการออกแบบ ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการออกแบบ