ภาษาอังกฤษสำหรับการวิจัย English for Research (1)
โดย Assoc. Prof. Dr. Surasak Labmala
จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 - 21 เมษายน 2559
ณ ห้อง 2122 มหาวิทยาลัยราชภํฏธนบุรี

ภาษาอังกฤษสำหรับการวิจัย English for Research (2)
โดย Assoc. Prof. Dr. Chantima Chuwarnond
จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 - 21 เมษายน 2559
ณ ห้อง 2122 มหาวิทยาลัยราชภํฏธนบุรี

ภาษาอังกฤษสำหรับการวิจัย English for Research (3)
โดย Assoc. Prof. Chiraporn Matungka
จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 - 21 เมษายน 2559
ณ ห้อง 2122 มหาวิทยาลัยราชภํฏธนบุรี

ภาษาอังกฤษสำหรับการวิจัย English for Research (4)
โดย Nopparat Panyadilokpong
จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 - 21 เมษายน 2559
ณ ห้อง 2122 มหาวิทยาลัยราชภํฏธนบุรี