การศึกษาปัญหาและความต้องการสารสนเทศ เป็นแบบสอบถามใช้ในงานวิจัยของเสาวรส สัทธาพงศ์ (2564)
ผู้ทำแบบสอบถามสามารถ กดปุ่ม login as guest ที่หน้า login เพื่อเข้าทำแบบสอบถาม

ช่องทางส่งงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
การทำงานที่บ้าน (Work From Home) ช่วงเหตุการณ์ COVID-19

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ