4173310
การเพิ่มผลผลิตและการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Quality Management in Industrial Work
3(3-0-6)
ความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการจัดการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ 
Meaning, principle and the method to increase productivity, in industrial work, approach to improve productivity, strategy to improve work efficiency, quality control management in industries,   principles and techniques of quality management.