4173313
การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
Introduction to Industrial Operations Research
2(2-0-4)
วิธีการวิจัยดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการอุตสาหกรรม โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้น การกระทำที่ได้ผลดีที่สุด การมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังและการใช้การจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ
Methodology of operations research in industrial management problem solving, emphasis is made on the use of mathematical models, linear programming, optimization, job assignment, transportation model, inventory model and simulation in decision making process.