4173315
การศึกษาการทำงาน
Work Study
2(2-0-4)
การศึกษาเวลาทำงานของตน วิธีจัดเวลาทำงาน เทคนิคการสร้างแผนภูมิ การผลิต หลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด ความเมื่อยล้า การพักผ่อนในขณะปฏิบัติและวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การจัดงานทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและการหาเวลามาตรฐานในการทำงาน
The study of work time sheet, time management method, production chart creating technique, principle of economic movement, fatigue, relaxation during work, ways to work more easily, motion analysis in detail, theory arrangement involve studying the time and finding the standard time in work place.