4173317
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ ดอกเบี้ยทบต้น ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุน มูลค่าเทียบเท่าประจำปี มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน มูลค่าอนาคต การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในการลงทุน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่ำสุด อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา  
Principles of economics, compound interest, costs and expenses, cost analysis, equivalent uniform annual worth, present worth, and  future worth, comparing rates of return on various investment, analysis of the lowest cost, interests rates on investments and depreciation