การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                     3(2-2-5)

     แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์การ การกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฎจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ และขั้นตอนพัฒนาระบบงานในรูปแบบขั้นน้ำตก (Waterfall) การสำรวจระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดสร้างระบบ และการเตรียมการเพื่อใช้ระบบสารสนเทศใหม่ และการบำรุงรักษา ระบบดาต้าโฟลไดอาแกรม (Data Flow Diagram) เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ