หลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  ความสำคัญของสุขาภิบาลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  การออกแบบเครื่องมือและโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร  สุขลักษณะส่วนบุคคลในโรงงานอาหาร  การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค  จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านสุขาภิบาลโรงงาน  หลักการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในโรงงาน  การจัดการน้ำและของเสียในโรงงาน  และปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา