ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร การใช้ความร้อน การทำแห้ง การระเหย การแช่แข็ง การทำความเย็น การตกตะกอน การกรอง การหมุนเหวี่ยง การลดขนาด และปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา