กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม Scientific process; 

practical applications of scientific knowledge and technology to enhance health through the enlargement of life quality ; impacts of scientific and technology progression in term of the energy of today’s world on environment, society, politics and culture.