การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้วยสืบค้นข้อมูล การตีความเอกสารเชิงวิชาการและงานวิจัยต่างๆ แล้วนำมาเรียบเรียบเพื่อนำเสนอรายงานในรูปปากเปล่าและเอกสารรายงาน โดยหัวข้อเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเหมาะสมของการนำมาประยุกต์ใช้