ประเภทของเครื่องดื่ม วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และปฏิบัติการ ตามเนื้อหาวิชา