สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะห์สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำ งบการเงินสำหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า
Accounting equations, accounting cycle, financial statement analysis including assets, debts and owner’s equity, principle of double-entry system, basic record of lists on general journal, ledger, trial balance working papers, account adjustment and account closure, financial statements of service and trading.