ประเภทของการจัดเลี้ยงอาหาร การบริหารการจัดงานเลี้ยง เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารประเภทต่างๆ การจัดสถานที่ ฝึกปฎิบัติ