กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้าง เสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน พลังงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม