ความสำคัญของที่อยู่อาศัย ลักษณะของที่อยู่อาศัยที่ดีน่าอยู่ ประเภทของบ้านและที่อยู่อาศัย องค์ประกอบศิลปืกับการตกแต่ง การเลือกที่อยุู่อาศัย การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและบริเวณที่อยู่อาศัยให้สวยงาม การป้องกันอุบัติเหตุ ฝึกปฎิบัติ