หลักเศรษฐศาสตร์  ดอกเบี้ยทบต้น  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  การวิเคราะห์ต้นทุน  มูลค่าเทียบเท่าประจำปี  มูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน  มูลค่าอนาคต  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในการลงทุนวิธีต่างๆการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่ำสุด  อัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน  การคัดเลือกโครงการเพื่อการลงทุน  การทดแทนและการจำหน่ายทรัพย์สิน  ค่าเสื่อมราคาและภาษีอากร