การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์ หรือสื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ เขียนเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ