การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์ หรือสื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ เขียนเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

Analysis and designing of a business computer system both online and offline or production of multimedia for business; writing preparation of the project report to be submitted to a committee.