วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์ หรือสื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ โดยจัดทำเป็นหัวข้อโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ และศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง เขียนเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ