การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต สังคมและโลก ในมุมมองของปรัชญาและศาสนา การพัฒนาตนตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกำหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งส่วนตนและสังคม