พีชคณิตเชิงเมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดำเนินการขั้นมูลฐาน เวกเตอร์และปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ตัวกำหนดเมตริกซ์และการแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง รูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบกำลังสอง