เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต                                     3(2-2-5)

Information and Communication Technology for Life

          ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพื้นฐานในสังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพสิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

          Definition, importance, and components of information technology; the influence of information and communication technology on human living; choosing resources for communication and information exchange; having an ethical basis in information societies and respect for intellectual property rights; using operating systems and application programs on information technology and communication systems for queries in daily life; creating social network of learning; giving presentation; professional development and existence of efficient daily life.