เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต  3(2-2-5)

     ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพื้นฐานในสังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพสิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ