ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต การใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การออกแบบ ขั้นตอนวิธีโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการด้านความปลอดภัย จริยธรรมในสังคมสารสนเทศการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย กรณีศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อบุคคล องค์กร และสังคม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล