บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศ ในส่วนของ "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ" เริ่มตั้งแต่วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) การสร้างแผนภาพอีอาร์ (E-R Diagram) การใช้โปรแกรม MS-Visio เพื่อสร้างแผนภาพหรือไดอะแกรมต่างๆ พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ สำหรับปูพื้นฐานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ดียิ่งขึ้น