คำอธิบายรายวิชา

            แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุม โครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ การประเมินผลเพื่อให้โครงการประสบความสําเร็จตาม วัตถุประสงค์การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการ การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุม โครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษากรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ