แนวคิดในการกำหนดอาคารคลังสินค้าทางอากาศ ลักษณะมาตรฐานของคลังสินค้า องค์ประกอบคลังสินค้า ข้อกำหนดในการจัดการคลังสินค้า การควบคุมดูแลสินค้าทางอากาศชนิดพิเศษในคลังสินค้า

The concept of air cargo terminal. Air cargo terminal regulations, standard and components; cargo terminal management regulations, special cargo handling in air cargo terminal.