ความหมาย ประเภท รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการ ประโยชนจากทําเลที่ตั้ง เทคโนโลยีที่ใช้ การจัดวางสินค้า การใช้พื้นที่ภายใน-ภายนอก ต้นทุนคลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา อุปกรณขนถ่ายสินคาภายในของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

Definition, categories, formats, procedure, benefit location, utilization of technology  for layout  internal - external space into warehouse, cost warehouse, resource allocation within the warehouse, cargo handling equipment of warehouses and distribution center.