วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ หลักการและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง วิธีการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน กลุ่มประชาชนเป้าหมาย เทคนิคและเครื่องมืองานประชาสัมพันธ์ ลักษณะการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานประเภทต่างๆ ความสำคัญของประชามติต่อการประชาสัมพันธ์ การสำรวจประชามติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ และศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา การวางแผนโฆษณา การวิเคราะห์ผู้บริโภคในฐานะที่เป็นผู้รับสาร การวิเคราะห์สิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการของการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานโฆษณา การเลือกสื่อ การกำหนดงบประมาณ การประเมินผลกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา